Button Size
آخرین بروزرسانی ۲۳ تیرماه 1400
تماس با ما
  کتاب و مجلات Nature Reviews
 

دانلود کتاب Application of Clinical Bioinformatics چاپ سال 2016 در کانال تلگرام زیست آروین. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Molecular Biology of the GENE ویرایش هفتم چاپ سال 2014 در کانال تلگرام زیست آروین. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب سیستم بیولوژی چاپ سال 2014 در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین. مروری بر مهمتربن عناوین در سیستم بیولوژی. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب BIOINFORMATICS FOR BEGINNERS چاپ سال 2014 در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین. کتابی مرجع با تصاویر رنگی برای افرادی که علاقه مند به شروع یادگیری این رشته هستند⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Reviews Cancer شماره ژوئن 2016 از کانال بیوتکنولوژی زیست آروین. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Reviews Immunology شماره ژوئن 2016 در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Reviews Drug Discovery شماره ژوئن 2016 از کانال بیوتکنولوژی زیست آروین. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب فوق العاده کاربردی بیوانفورماتیک: از ژنوم تا درمان. هر سه ولوم در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب داده کاوی در کشف داروها با دیدگاه کاربردی چاپ سال 2014 در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب مرجع Regulatory RNAs in  Prokaryotes چاپ سال 2012 در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین. لازم به ذکر است سیستم CRISPR-Cas یکی از این RNAهای تنظیمی است⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب مرجع Agricultural Bioinformatics - کاربرد بیوانفورماتیک در علوم کشاورزی در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Basics of Bioinformatics چاپ سال 2013 در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Bioinformatics of Human Proteomics چاپ سال 2013 در کانال تلگرام زیست آروین. در این کتاب تمامی مباحث بیوانفورماتیک پروتئومیکس پوشش داده می شود⬇️⬇️⬇️. @zistarvin.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Next Generation DNA Sequencing Informatics چاپ سال 2013- انتشارات CSHL - همه چیز از A تا Z در مورد توالی یابی نسل جدید⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Methods شماره ویژه بر روی آنالیز نتایج NGS. خواندن این شماره به تمامی افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند قویا توصیه میشه⬇️⬇️⬇️. سال 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Reviews Neuroscience شماره June 2016 در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Reviews Molecular Cell Biology شماره june 2016 در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Applied Computational Genomics در کانال تلگرام زیست آروین. مفاهیم ژنومیکس محاسباتی از دیدگاه کاربرد آنها⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Systems Biology of Metabolic and Signaling Networks چاپ سال 2013. کتابی جامع در مهمترین بخش های سیستم بیولوژی. در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Immunomic Discovery of Adjuvants and Candidate Subunit Vaccines چاپ سال 2012 در کانال تلگرام زیست آروین. آموزش استفاده از بیوانفورماتیک در کشف و طراحی واکسن و ادجوانت. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Immuno System Biology ولوم سوم چاپ سال 2013. کتاب جامع با تصاویر رنگی جذاب در تجزیه و تحلیل مسیرهای سیگنالینگ در سیستم ایمنی. در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب مقدمه ای بر بیوانفورماتیک ویرایش سوم چاپ سال 2015 در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Reviews Genetics شماره ژوئیه 2016 در کانال تلگرام شرکت بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب ایمنوانفورماتیک ویرایش دوم چاپ سال 2014 در کانال تلگرام زیست آروین. کاملترین مرجع در دستان ایمنولوژیست های محاسباتی⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب In Silico Drug Discovery and Design چاپ سال 2016 در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین. این کتاب را به جرات میتوان بهترین راهنما در زمینه کشف و طراحی دارو دانست⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Homology Modeling. خود آموز ساخت انواع مدل های همولوژی از ساختار پروتئین ها بوسیله رایانه. ویراستاران کتاب مالکان شرکت مول سافت سازنده نرم افزار معروف ICM-Pro هستند⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب PCR Primer Design — خود آموز طراحی پرایمر به انواع و اقسام مختلف و نحوه رفع مشکلات. ویرایش سال 2015. در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Reviews: Microbiology شماره June 2016 در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب ضروریات بیوانفورماتیک (Essential Bioinformatics) انتشارات دانشگاه کمبریج برای تمامی افراد علاقه مند به این رشته، در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Current Protocols in Molecular Biology 2015 هم اکنون در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب RNA-seq Data Analysis A Practical Approach ویرایش 2014. یکی از بهترین کتاب ها در زمینه آنالیز نتایج RNA-seq. در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️ @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Quantitative Real-Time PCR چاپ سال 2014 در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین ⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Computational Drug Discovery and Design از کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود آخرین کتاب از مجموعه آماری برای تازه کاران. انجام تمام آنالیزهای آماری با اکسل. ویرایش سوم هم اکنون در کانال تلگرام زیست آروین ⬇️⬇️⬇️.@zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب آمار در سطح متوسط برای تازه کاران هم اکنون در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️. کتاب 4 از 5 @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب آمار دو برای افراد تازه کاری که کتاب آمار یک را مطالعه کرده اند در کانال تلگرام زیست آروین. آموزش آمار و اصول آن به زبان ساده برای همه⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب آمار یک برای افراد تازه کار در کانال تلگرام زیست آروین. آموزش آمار و اصول آن به زبان ساده برای همه⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Biotechnology شماره May 2016 در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود رایگان کتاب ضروریات آمار برای همه تازه کاران در علوم زیستی به زبان بسیار ساده. کتاب اول از چهار کتاب آماری. در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️ @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود رایگان کتاب بیوانفورماتیک برای تازه کاران ویرایش دوم در کانال تلگرام زیست آروین. کتاب چندان جدید نیست اما مفاهیم پایه مورد نیاز هرکس که احتیاج به فراگیری بیوانفورماتیک دارد را در برمیگیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود رایگان کتاب Computational Modeling of Signaling Networks در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Reviews Drug Discovery شماره May 2016 در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Current Protocols Essential Labratory Techniques 2015 از کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین. داشتن این کتاب به تمام محققان علوم زیستی و پزشکی توصیه می شود ⬇️⬇️⬇️.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Current Protoccols im Microbiology ویرایش سال 2015 در کانال تلگرام شرکت بیوتکنولوژی زیست آروین. @zistarvin

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Reviews: Immunology شماره May 2016  در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین⬇️⬇️⬇️. رمز فایل zistarvin.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود کتاب Biology نوشته Solomon ویرایش نهم در کانال تلگرام بیوتکنولوژی زیست آروین. حجم کتاب بسیار بالا است (280 مگابایت) در نتیجه کتاب به چند بخش تقسیم شده است. همه پارت ها را دانلود نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود مجله Nature Reviews: Cancer شماره آپریل 2016 در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️. رمز فایل zistarvin.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود رایگان مجله Nature Reviews: Clinical Oncology شماره May 2016  در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️. رمز فایل zistarvin.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانلود مجله نیچر بیوتکنولوژی Nature Biotechnology شماره آپریل 2016 در کانال تلگرام زیست آروین⬇️⬇️⬇️. رمز فایل zistarvin.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانلو رایگان مجله Nature reviews:neuroscinece نسخه May 2016 در کانال تلگرام زیست آروین. رمز فایل zistarvin.ir

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


دانلود مجله Nature Review: Genetics شماره May 2016 در کانال تلگرام شرکت زیست آروین⬇️⬇️⬇️. رمز فایل zistarvin.ir

               

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانلود مجله Nature Review: Molecular Cell Biology شماره May 2016 در کانال تلگرام شرکت زیست آروین⬇️⬇️⬇️. رمز فایل zistarvin.ir

         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانلود رایگان کتاب Bioinformatics and Functional Genomics ویرایش سوم سال 2015- این کتاب منبع اصلی تدریس درس بیوانفورماتیک در ایران و جهان است⬇️⬇️⬇️. @zistarvin

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانلود مجله Nature Reviews: Microbiology شماره می 2016 در کانال تلگرام زیست آروین. رمز فایل zistarvin.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانلود مجله Nature Reviews: Molecular Cell Biology شماره آپریل 2016 در کانال تلگرام زیست آروین. رمز فایل zistarvin.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانلود مجله Nature Reviews: Genetics شماره آپریل 2016 در کانال تلگرام زیست آروین. رمز فایل zistarvin.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانلود مجله Nature Reviews: Cancer شماره آپریل 2016 در کانال تلگرام زیست آروین. رمز فایل zistarvin.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانلود مجله Nature Reviews:Immunology شماره آپریل 2016 در کانال تلگرام زیست آروین. رمز فایل zistarvin.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانلود مجله Nature Reviews:Drug Discovery شماره آپریل 2016 در کانال تلگرام زیست آروین. رمز فایل zistarvin.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ